Dokumenti

Pamatojoties uz Kuldīgas novada pašvaldības PII “Bitīte” vadītājas Rīkojumu Nr.1-21/26, no 06.12.2017. iestādē darbojas pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas komisija šādā sastāvā:
1. Līga Megne- vadītāja
2. Undīne Rautiņa – vadītājas vietniece izglītības jomā
3. Nansija Auza- izgītības metodiķis

 

Kuldīgas novada pašvaldības PII “Bitīte” pašnovērtējuma ziņojums 2022.-2023. skatīt šeit

Bērniem drošs un draudzīgs bērnu dāzrs “Bērnu tiesību aizsardzību protokols”skatīt šeit

Kuldīgas novada pašvaldības PII “Bitīte” “Kārtība kādā Kuldīgas novada pašvaldības PII “Bitīte” uzturas izglītojamo vecāki un citas personas”  skatīt šeit

Kuldīgas novada pašvaldība PII “Bitīte” IEKŠĒJIE NOTEIKUMI   “Epidemioloģiskās drošības pasākumi infekcijas izplatības ierobežošanai”  skatīt šeit 

Kuldīgas novada PII “Bitīte” “Kārtība, kādā tiek organizēts mācību process Kuldīgas novada pašvaldības PII “Bitīte”, ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus covid-19 laikā”  Skatīt šeit

Kuldīgas novada PII “Bitīte” rīkojums par attālināto mācību procesu. Skatīt šeit

Kuldīgas novada pašvaldības PII “Bitīte” pašnovērtējuma ziņojums 2021.-2022. skatīt šeit

Kuldīgas novada pašvaldības PII “Bitīte” pašnovērtējuma ziņojums 2020.-2021. skatīt šeit

Kuldīgas novada pašvaldības PII “Bitīte” pašnovērtējuma ziņojums 2019.-2020 skatīt šeit

Kuldīgas novada pašvaldības PII “Bitītes” nolikums Skatīt šeit

Kuldīgas novada pašvaldības PII “Bitīte”   Attīstības plāns 2022.-2025. skatīt šeit

Kuldīgas novada pašvaldības PII “Bitīte” Vērtēšanas kārtība  skatīt šeit

Kuldīgas novada pašvaldības PII “Bitīte”   Speciālo vajadzību izvērtējums skatīt šeit 

Kuldīgas novada pašvaldības PII “Bitīte”   Tikumiskās audzināšanas programma skatīt šeit

Kuldīgas novada pašvaldības PII “Bitīte”  Iestādes padomes nolikums skatīt šeit

Kuldīgas novada pašvaldības PII “Bitīte” Rekomendācijas vecākiem Skatīt šeit

Kuldīgas novada pašvaldības PII “Bitīte” Interešu izglītības noteikumi Skatīt šeit

Kuldīgas novada pašvaldības PII “Bitīte” Privātuma politika, datu apstrādes un aizsardzības kārtība Skatīt šeit

Kuldīgas novada pašvaldības PII “Bitīte” noteikumi, ja konstatēta vardarbība Skatīt šeit

Rīkojums par piesardzības pasākumiem un mācību organizēšanas kartību. Skatīt šeit

Noteikumi par durvju slēgšanu (PDF)Skatīt šeit.

Kuldīgas novada pašvaldības PII “Bitīte”  iekšējās kartības noteikumi. Skatīt šeit

Kuldīgas novada pašvaldības PII “Bitīte” iekšējie noteikumi par “Izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtību” (PDF) Skatīt šeit

Kuldīgas novada pašvaldības PII “Bitīte” iekšējie  noteikumi par “Kārtība, kādā izglītības iestādē uzturas nepiederošas personas” (PDF)Skatīt šeit

Kuldīgas novada pašvaldības PII “Bitīte” iekšējie noteikumi par “Izglītojamo drošību iestādē un tās rīkotajos pasākumos” (PDF) Skatīt šeit

Kuldīgas novada pašvaldības PII “Bitīte” iekšējie noteikumi par “Iekšējo datu aizsardzības noteikumi” (PDF) Skatīt šeit.

Kuldīgas novada pašvaldības PII “Bitīte” iekšējie  noteikumi par “Izglītojamo uzvedības un rīcības drošības noteikumi” (PDF) Skatīt šeit

Kuldīgas novada pašvaldības PII “Bitīte” iekšējie  noteikumi par “Fotogrāfēšanas, audio un video ierakstu veikšanas un izmantošanas kārtību” (PDF) Skatīt šeit

Kuldīgas novada pašvaldības PII “Bitīte” iekšējie noteikumi par “Kārtības noteikumi par izglītojamo reģistrēšanu un informācijas apriti, ja izglītojamais neapmeklē izglītības iestādi” (PDF) Skatīt šeit

Kuldīgas novada pašvaldības PII “Bitīte” iekšējie noteikumi par “Bērnu sūdzību iesniegšana un izskatīšanas kārtība” (PDF) Skatīt šeit

Kuldīgas novada pašvaldības PII “Bitīte” iekšējie noteikumi par “Kārtībā, kādā rīkojas bērnu infekcijas slimības gadījumā” (PDF) Skatīt šeit