Mērķi un uzdevumi

 

Kuldīgas novada pašvaldības izglītības nodaļas darbības mērķis  2020./2021. mācību gadā.

Mērķis: sadarbojoties, nodrošināt mūsdienīgu, kvalitatīvu, visai sabiedrībai pieejamu izglītības procesu.

 

Kuldīgas novada pašvaldības PII’’ Bitīte ’’ darbības mērķis 2020./2021. mācību gadā

Mērķis : Nodrošināt mūsdienīgu, kvalitatīvu izglītības procesu, atbilstoši kompetenču pieejai.

 

2020./2021.mācību gada pedagoģiskā darba galvenie uzdevumi

1. Turpināt pilnveidot valodas veidošanas un korekcijas darbu, atbilstoši valodas traucējumu veidam un katra bērna attīstības pakāpei.

2.Turpināt pilnveidot kompetencēs balstītu mācību satura apgūšanu.

3.Īstenot regulāru pedagogu savstarpējo nodarbību vērošanu ar mērķi pārņemt savā darbā labās prakses piemērus.

4.Metodisko materiālu izstrāde un to popularizēšana, piedaloties metodisko materiālu skatē

 

Kuldīgas novada pašvaldības PII ”Bitīte’’  metodiskā darba prioritātes 2020./2021. mācību gadā

1.Savstarpēja mācību jomu vērošana un analīze – katram pedagogam vērot un analizēt 3 rotaļnodarbības;

2.Katrs pedagogs izstrādā vienu metodisko materiālu, kuru ievieto iestādes mājas lapā