Mērķi un uzdevumi

2018./2019. mācību gada galvenie uzdevumi

  • Turpināt pilnveidot valodas veidošanas un korekcijas darbu, atbilstoši valodas traucējumu veidam un katra bērna runas attīstības līmenim.
  • Turpināt īstenot kompetencēs balstītu pieeju mācību satura apgūšanā.
  • Turpināt pilnveidot sadarbības formas ar vecākiem.
  • Izstrādāt vienotus vērtēšanas kritērijus pa vecumiem.

 

  • ©Kuldīgas PII „Bitīte” - attīstības centrs