Mērķi un uzdevumi

 

Kuldīgas novada pašvaldības izglītības nodaļas darbības mērķis  2020./2021. mācību gadā.

Mērķis: sadarbojoties, nodrošināt mūsdienīgu, kvalitatīvu, visai sabiedrībai pieejamu izglītības procesu.

 

Kuldīgas novada pašvaldības PII’’ Bitīte ’’ darbības mērķis 2020./2021. mācību gadā

Mērķis : Nodrošināt mūsdienīgu, kvalitatīvu izglītības procesu, atbilstoši kompetenču pieejai.

 

2021./2022.mācību gada pedagoģiskā darba galvenie uzdevumi

1.Pilnveidot valodas veidošanas un jauktu attīstības traucējumu korekcijas darbu, atbilstoši bērna attīstības līmenim.

2.Veidot  aktīvo pētniecību un praktisko darbību apkārtējās dabas izzināšanā.

3.Jēgpilni un plānveidīgi izmantot digitālās tehnoloģijas mācīšanās procesa ietvaros dažādās jomās.

4.BDDB programmas ietvaros ieviest “Bērna labsajūtas mērījumu”

 

Kuldīgas novada pašvaldības PII ”Bitīte’’  metodiskā darba prioritātes 2021./2022. mācību gadā

1.Skolotāju dalīšanās piueredzē, bērnu pētnieciskās darbības aktualizēšanā;

2.Digitālo rīku un tehnoloģiju jēgpilna izmantošana mācību procesā- labās prakses piemēru izzināšana un popularizēšana