Pedagoģiskā darba plāns

Kuldīgas novada pašvaldības PII “Bitīte” pedagoģiskā darba plāns 2023./2024. mācību gadā

Kuldīgas novada pašvaldības PII ”Bitīte’’   pedagoģiskā darba galvenie uzdevumi 2023./2024. mācību gadā.

1.Pilnveidot valodas veidošanas un jauktu attīstības traucējumu korekcijas darbu, atbilstoši bērna attīstības līmenim.

2.Veidot sensoro spēju attīstību veicinošu vidi, ievērojot bērnu vajadzības un intereses

3.Veidot bērnu ekoloģisko apziņu un uzvedību, rosināt interesi dabas izzināšanā un pētniecībā.

4.Īstenot regulāru savstarpēju nodarbību vērošanu ar mērķi uzlabot pedagogu profesionālās kompetences āra nodarbību vadīšanā un sensorās vides izveidošanā.

 

Kuldīgas novada pašvaldības PII ”Bitīte’’ audzināšanas darba prioritātes trim gadiem

2023./2024. mācību gadā –  Veicināt drošu, veselīgu un radošu  dzīvesveidu.

2024./2025. mācību gadā – Attīstīt personisko līderību.

2025./2024. mācību gadā – Attīstīt sadarbības prasmes un domāšanas algoritmus starp vienaudžiem.

 

Kuldīgas novada pašvaldības PII ”Bitīte’’  metodiskā darba prioritātes 2023./2024. mācību gadā 

1.Rotaļnodarbības kvalitāte

2.Mentorēt skolotājus āra nodarbību vadīšanā un pilnveidot āra vides mobilitātes.