Pedagoģiskā darba plāns

Kuldīgas novada pašvaldības PII “Bitīte” pedagoģiskā darba plāns 2022./2023. mācību gadā

Kuldīgas novada pašvaldības izglītības nodaļas darbības mērķis  2022./2023. mācību gadā.

Mērķis: Izglītības kvalitātes  nodrošināšana un iekļaujošas izglītības īstenošana novadā

 

Kuldīgas novada pašvaldības PII ”Bitīte’’   pedagoģiskā darba galvenie uzdevumi 2022./2023. mācību gadā.

1.Pilnveidot valodas veidošanas un jauktu attīstības traucējumu korekcijas darbu, atbilstoši bērna attīstības līmenim.

2.Turpināt  aktīvo pētniecisko  darbību un praktiskos eksperimentus āra vidē, ievērojot katra bērna vajadzības.

3.Radīt jaunus /inovatīvus digitālos risinājumus dažādās mācību jomās, izmantojot iestādes materiāltehniskos resursus un IT rīkus.

4.Veidot atbalstošu mācību vidi ikvienam bērnam ievērojot viņa vajadzības un intereses.

 

Kuldīgas novada pašvaldības PII ”Bitīte’’ audzināšanas darba prioritātes trim gadiem

2022./2023. mācību gada – veicināt izpratni par savas veselības un drošības svarīgumu;

2023./2024. mācību gadā – droša un veselīga dzīvesveida pielietošana ikdienā;

2024./2025. mācību gadā – attīstīt personisko līderību.

 

Kuldīgas novada pašvaldības PII ”Bitīte’’  metodiskā darba prioritātes 2022./2023. mācību gadā 

1.Skolotāju dalīšanās pieredzē, bērnu pētnieciskās darbības aktualizēšanā;

2.Digitālo rīku un tehnoloģiju jēgpilna izmantošana mācību procesā- labās prakses piemēru izzināšana un popularizēšana