Par mums

bd_btt_s
Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestāde ”Bitīte” –  atrodas Parka iela 22, Kuldīgā.

Par mums

Kuldīgas novada pašvaldības PII ‘’Bitīte’’ atvērta 1988. gada 16. janvārī, kā 12. grupu bērnudārzs (toreiz PII ‘’Taurenītis’’ ), kurā darbojas 2 logopēdiskās grupas.

2003. gadā iestāde sadalījās divās pirmsskolas izglītības iestādēs:

 • Kuldīgas pilsētas speciālā PII ‘’Bitīte ‘’ (6 grupas);
 • Kuldīgas pilsētas PII ‘’Taurenītis’’ (6 grupas).

2011. gada 1. septembrī abas iestādes apvienojas, izveidojot Kuldīgas PII ‘’Bitīte’’, kurā darbojās 7 grupas bērniem ar valodas attīstības traucējumiem, 4 grupas bērniem ar somatiskām saslimšanām un 1 grupa bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem.

2012. gada 1. septembrī iestādei tiek piešķirts attīstības centra statuss, iestāde tiek nosaukta par Kuldīgas PII ”Bitīte’’ – attīstības centru un sniedz konsultācijas visiem novada bērniem ar attīstības traucējumiem un viņu vecākiem.

Ar 2017. gada 1.septembri PII “Bitīte” kļūst par vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības iestādi. No kurām piecas grupas apmeklē bērni ar speciālām vajadzībām.

2020./2021. mācību gadu iestādi apmeklē 234 bērni

Mūsu iestādē strādā

 • pirmsskolas skolotāji;
 • logopēdi;
 • speciālie skolotāji;
 • mūzikas skolotājs;
 • sporta skolotājs
 • sociālais pedagogs
 • psihologs
 • tehniskie darbinieki;
 • medmāsa

 

KO DARA PSIHOLOGS?

Psihologs konsultē:

 • Piedāvā skolotājiem un vecākiem efektīvākas un veselīgākas metodes, kā risināt bērna mācību un uzvedības problēmas;
 • Palīdz izprast, kā bērna attīstība ietekmē viņa mācības un uzvedību;
 • Veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību.

 Psihologs novērtē:

 • Mācību iemaņas;
 • Mācīšanās spējas;
 • Personības attīstību;
 • Emocionālo stāvokli.

Risina problēmas:

 • Strādā ar ģimeni un bērnu individuāli;
 • Palīdz atrisināt konfliktus un domstarpības mācību procesā;
 • Sniedz ieteikumus bērniem, vecākiem un skolotājiem problēmsituācijās;
 • Palīdz iemācīties un apgūt veiksmīgas saskarsmes iemaņas;
 • Palīdz vecākiem un skolotājiem, kā strādāt ar bērniem, kuriem ir uzmanības un uzvedības traucējumi.

Psihologs ievēro konfidencionalitāti .

KO DARA SOCIĀLAIS PEDAGOGS?

Palīdz skolotājam, ja:

 • bērns bieži kavē bērnudārzu neattaisnotu iemeslu dēļ;
 • pēkšņi mainījusies bērna uzvedība;
 • bērns saņem nepietiekamu vecāku aprūpi;
 • bērns stāsta, ka mājās jūtas slikti, vecāki, sit, lamājas u.c.
 • Bērns ir agresīvs pret citiem bērniem.

Palīdz bērnam, ja:

 • nomāc kāda problēma, kuru viņš nevar atrisināt;
 • ir problēmas mājās;
 • bērns jūtas vientuļš vai atstumts, nav draugu;
 • ir konflikts ar citiem bērniem, skolotājiem vai vecākiem;

Palīdz vecākiem, ja:

 • radušās grūtības bērna audzināšanā;
 • bērna uzvedība ir pēkšņi mainījusies;
 • bērnam ir regulāri konflikti ar citiem bērniem vai skolotājiem;
 • palīdz risināt konflikta situācijas.
 • sekmē bērna, vecāku un skolotāju savstarpējās sadarbību,
 • palīdz bērniem veidot sadarbības prasmes,
 • koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem,
 • visu jautājumu risināšanā ievēro konfidencialitāti.

KO DARA SPECIĀLAIS PEDAGOGS?

 • attīsta domāšanas operācijas, reaģē uz bērnu vajadzībām,
 • veic bērna attīstības dinamikas izpēti

KO DARA LOGOPĒDS ?

Logopēds veic:

 • runas un valodas traucējumu diagnostiku,
 • runas un valodas traucējumu novēršanu,
 • runas un valodas profilaksi.
 • veic skaņu izrunas un runas korekciju, lai bērns spētu:
 • precīzi izrunāt visas skaņas;
 • precīzi saklausīt skaņas vārdos, noteikt to secību vārdos, atšķirt līdzīgas skaņas, veidot vārdus no skaņām;
 • izprast un pareizi lietot valodas gramatiskās formas, veidot gramatiski pareizus teikumus;
 • izprast vārdu, vārdu savienojumu un teikumu nozīmi. 

Īstenojam IZM licencētas programmas:

 • Vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu, kods 0101 11 11;
 • Speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015611. (Uzņem audzēkņus ar Kuldīgas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu.)
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511.(Uzņem audzēkņus ar Kuldīgas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu.)