Par mums

bd_btt_s
Kuldīgas pirmsskolas izglītības iestāde ”Bitīte” –  atrodas Parka iela 22, Kuldīgā.

Par mums

Kuldīgas novada pašvaldības PII ‘’Bitīte’’ atvērta 1988. gada 16. janvārī, kā 12. grupu bērnudārzs (toreiz PII ‘’Taurenītis’’ ), kurā darbojas 2 logopēdiskās grupas.

2003. gadā iestāde sadalījās divās pirmsskolas izglītības iestādēs:

 • Kuldīgas pilsētas speciālā PII ‘’Bitīte ‘’ (6 grupas);
 • Kuldīgas pilsētas PII ‘’Taurenītis’’ (6 grupas).

2011. gada 1. septembrī abas iestādes apvienojas, izveidojot Kuldīgas PII ‘’Bitīte’’, kurā darbojās 7 grupas bērniem ar valodas attīstības traucējumiem, 4 grupas bērniem ar somatiskām saslimšanām un 1 grupa bērniem ar garīgās attīstības traucējumiem.

2012. gada 1. septembrī iestādei tiek piešķirts attīstības centra statuss, iestāde tiek nosaukta par Kuldīgas PII ”Bitīte’’ – attīstības centru un sniedz konsultācijas visiem novada bērniem ar attīstības traucējumiem un viņu vecākiem.

2018.gada 1.septembrī iestādi apmeklē 230 izglītojamie.

Mūsu iestādē strādā

 • pirmsskolas skolotāji;
 • logopēdi;
 • speciālie skolotāji;
 • mūzikas skolotājs;
 • sporta skolotājs
 • sociālais pedagogs
 • psihologs
 • tehniskie darbinieki;
 • medmāsa

 

KO DARA PSIHOLOGS?

Psihologs konsultē:

 • Piedāvā skolotājiem un vecākiem efektīvākas un veselīgākas metodes, kā risināt bērna mācību un uzvedības problēmas;
 • Palīdz izprast, kā bērna attīstība ietekmē viņa mācības un uzvedību;
 • Veicina skolotāju un vecāku savstarpējo sadarbību.

 Psihologs novērtē:

 • Mācību iemaņas;
 • Mācīšanās spējas;
 • Personības attīstību;
 • Emocionālo stāvokli.

Risina problēmas:

 • Strādā ar ģimeni un bērnu individuāli;
 • Palīdz atrisināt konfliktus un domstarpības mācību procesā;
 • Sniedz ieteikumus bērniem, vecākiem un skolotājiem problēmsituācijās;
 • Palīdz iemācīties un apgūt veiksmīgas saskarsmes iemaņas;
 • Palīdz vecākiem un skolotājiem, kā strādāt ar bērniem, kuriem ir uzmanības un uzvedības traucējumi.

Psihologs ievēro konfidencionalitāti .

KO DARA SOCIĀLAIS PEDAGOGS?

Palīdz skolotājam, ja:

 • bērns bieži kavē bērnudārzu neattaisnotu iemeslu dēļ;
 • pēkšņi mainījusies bērna uzvedība;
 • bērns saņem nepietiekamu vecāku aprūpi;
 • bērns stāsta, ka mājās jūtas slikti, vecāki, sit, lamājas u.c.
 • Bērns ir agresīvs pret citiem bērniem.

Palīdz bērnam, ja:

 • nomāc kāda problēma, kuru viņš nevar atrisināt;
 • ir problēmas mājās;
 • bērns jūtas vientuļš vai atstumts, nav draugu;
 • ir konflikts ar citiem bērniem, skolotājiem vai vecākiem;

Palīdz vecākiem, ja:

 • radušās grūtības bērna audzināšanā;
 • bērna uzvedība ir pēkšņi mainījusies;
 • bērnam ir regulāri konflikti ar citiem bērniem vai skolotājiem;
 • palīdz risināt konflikta situācijas.
 • sekmē bērna, vecāku un skolotāju savstarpējās sadarbību,
 • palīdz bērniem veidot sadarbības prasmes,
 • koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem,
 • visu jautājumu risināšanā ievēro konfidencialitāti.

 

KO DARA LOGOPĒDS ?

Logopēds veic:

 • runas un valodas traucējumu diagnostiku,
 • runas un valodas traucējumu novēršanu,
 • runas un valodas profilaksi.
 • veic skaņu izrunas un runas korekciju, lai bērns spētu:
 • precīzi izrunāt visas skaņas;
 • precīzi saklausīt skaņas vārdos, noteikt to secību vārdos, atšķirt līdzīgas skaņas, veidot vārdus no skaņām;
 • izprast un pareizi lietot valodas gramatiskās formas, veidot gramatiski pareizus teikumus;
 • izprast vārdu, vārdu savienojumu un teikumu nozīmi. 

Īstenojam IZM licencētas programmas:

 • Vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu, kods 0101 11 11;
 • Speciālo pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem, kods 01015611. (Uzņem audzēkņus ar Kuldīgas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu.)
 • Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamajiem ar valodas traucējumiem, kods 01015511.(Uzņem audzēkņus ar Kuldīgas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdzienu.)