Arhīvs

Valoda – bērna atslēga pasaulē

Visi vecāki vēlas, lai viņu bērnam nebūtu problēmu ar valodu. Analizējot bērna runas attīstības īpatnības, jāvēro ne tikai runas un valodas veseluma izpausmes, bet arī bērna personības psiholoģiski pedagoģiskā savdabība (atmiņa, domāšana, uztvere, uzmanība, iztēle), kam par pamatu varētu būt skaņu traucējumu sekas.
Kādiem ir jābūt bērna pareizas runas nosacījumiem? Pirmkārt bērnam jābūt veselam. Slimības, kuras novārdzina bērna organismu, aiztur runas attīstību. Svarīga nozīme pareizai bērna runas attīstībai ir dzirde. Pat neliela dzirdes pavājināšanās negatīvi ietekmē pareizas runas veidošanas.
Vecākiem nevajadzētu runāt pārāk ātri, jo bērni pārņem vecāku runas tempu.
Bērni, kuriem ir skaņu izrunas traucējumi, un kuri sāk apmeklēt skolu, bieži ir nesekmīgi valodā, raksta tā kā runā. Ja bērnam ir runas traucējumi, noteikti ir jāvēršas pēc palīdzības pie logopēda.
Daži  paņēmieni, ko var izmantot, lai palīdzētu bērnam attīstīt un pilnveidot runu. (vairāk…)

Lasīt vairāk...

Kā sagatavot bērnu bērnudārzam?

Lai bērns ātrāk iejustos bērnudārzā, mazāk slimotu un ietu uz bērnudārzu ar labu noskaņojumu, pirmsskolas iestādes apmeklējumam viņu ir jāgatavo jau iepriekš un pakāpeniski, tā kā šo procesu nav iespējams ātri paveikt dažu nedēļu laikā pirms bērnudārziņa gaitu uzsākšanas.

Atrašanās vienaudžu kolektīvā trenē un attīsta bērnos:

  • uzmanību pret apkārtējo pasauli;
  • patstāvību;
  • mijiedarbību ar citiem bērniem.

(vairāk…)

Lasīt vairāk...

Fokerotu- Šīmaņu ģimene saņem LR Labklājības apbalvojumu

 

Fokerotu – Šīmaņu ģimene 8.novembrī Mākslas namā saņēma LR Labklājības ministrijas apbalvojumu – rokas pulksteni un titulu “ Iedvesmojošākā ģimene’’,  kā ģimene ar augstām ģimeniskām vērtībām un kvalitatīvi pavadītu laiku kopā ar bērniem. Šī ģimene ir labs piemērs citām ģimenēm, kā kvalitatīvi pavadīt laiku kopā ar bērniem. Mamma Ieva jau trešo gadu aktīvi darbojas mūsu iestādes vecāku padomē un izsaka konstruktīvus priekšlikumus iestādes darba uzlabošanai. Visa ģimene kopā iesaistās visos iestādes un grupiņas  rīkotajos  pasākumos – piedalās  ekskursijās kopā ar bērniem. (vairāk…)

Lasīt vairāk...

Kuldīgas PII ‘’ Bitīte’’ – AC pārskats par 2016. gada veiktajām darbībām un to rezultātu analīze

Pārskata periodā Kuldīgas PII ”Bitīte’’- AC ir sniegusi  metodisku  un pedagoģisku palīdzību 102 pedagogiem no citām izglītības iestādēm jautājumos par atbalsta pasākumu piemērošanu, individuālo izglītības programmu apguves plāna izveidošanu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, par metodēm un paņēmieniem darbā ar šiem izglītojamiem. Esam konsultējuši pedagogus no Mārupes, Skrundas, Cēsu, Valmieras, Rīgas novadiem, pedagogus no Lietuvas Kretigas PII ”Vaveraite’’.

Esam organizējuši un vadījuši licencētus tālākizglītības kursus ‘’Pedagoģiskā darba veidi bērniem ar speciālām vajadzībām pirmsskolas izglītības iestādē (A 6 stundas,  08.12.2016.), ‘’Sadarbības un sociālo prasmju attīstīšana bērniem ar attīstības traucējumiem’’ (A8 stundas,14.09.2016.), ‘’Agrīnā attīstības diagnostika bērna otrajā un trešajā dzīves gadā’’ (A 6 stundas, 30.09.2016.), un seminārus pirmsskolas pedagogiem ‘’Atveseļošanās pasākumi bērniem ar somatiskām saslimšanām’’ (10.03.2016.), ‘’Mācīšanās traucējumi un to novēršanas iespējas (15.10.2016.), ‘’Spēles un citi materiāli bērnu valodas un domāšanas attīstīšanai’’ (17.05.2016.). Šie semināri vienmēr bijuši labi apmeklēti un esam saņēmuši labas atsauksmes no citu iestāžu pedagogiem. Mūsu logopēdi un speciālie skolotāji vadījuši seminārus bērnu vecākiem ‘’ Korekcijas darbs ar bērniem, kuriem ir valodas attīstības traucējumi’’(20.10.2016. un  31.03.2016.). Šie semināri ir palīdzējuši vecākiem sadarboties ar saviem bērniem arī mājās un labāk izprast viņus. (vairāk…)

Lasīt vairāk...

Veselības nedēļa

Kuldīgas PII ”Bitīte’’- attīstības centrā aizritējusi Veselības nedēļa. Tās ietvaros katrā grupiņā tika organizēta veselības stunda par roku mazgāšanu, zobu higiēnu, veselīgu uzturu un kustību nozīmi cilvēka dzīvē. Sporta skolotāja Iveta Mellenberga organizēja Sporta svētkus, kur bērni mērojās spēkiem tāllēkšanā, bumbiņu mešanā un dažādās stafetēs. Veselības nedēļa noslēdzās ar pārgājienu divu kilometru garumā.  Bērni nonāca pie secinājuma, ka staigāšana un sportošana dara mūs stiprākus un veselākus. Aicinām arī vecākus vairāk veltīt laiku garākām pastaigām ar kājām un kustību aktivitātēm kopā ar bērniem!

Lasīt vairāk...

Labie darbi Kuldīgas PII ”Bitīte’’- attīstības centrā

Labo darbu nedēļā ‘’Bitītes’’ bērni mazgāja lelles un leļļu drēbes, palīdzēja auklītei nomazgāt galdus un krēslus, noslaucīt putekļus. Bērni salaboja grāmatas, sakopa grupu nojumes un laukumus, audzēja lociņus, lasīja nokritušos zarus, pabaroja kaķīti, sēja, piķēja un aplaistīja puķes, uzraka smiltis kastē, pabaroja putniņus.  Viens no nozīmīgiem  darbiem šajā nedēļā bija būt draudzīgiem un izpalīdzīgiem, tāpēc bērni mācījās palīdzēt viens otram, teicām labus vārdus. 12.grupas bērni katru dienu visus labos darbus uzzīmēja un ierakstīja grāmatiņās. Nedēļas noslēgumā visi apņēmās katru dienu paveikt kādu labu darbu arī turpmāk.

Lasīt vairāk...

Kuldīgas PII ”Bitīte’’ – attīstības centrs sniedz atbalstu bērnu vecākiem un pedagogiem no visas Latvijas.

2013. gada 1. septembrī Kuldīgas PII ”Bitīte’’ ieguva attīstības centra ( turpmāk AC) statusu un  regulāri sniedz konsultatīvu un metodisku atbalstu pirmsskolas vecuma bērniem ar speciālām vajadzībām, viņu vecākiem un pedagogiem, kā arī nodrošina agrīno diagnostiku un attīstības korekciju. Visiem pirmsskolas vecuma bērniem ir iespēja  atnākt pie logopēda un speciālā skolotāja uz konsultāciju pēc iepriekšēja pieraksta. Šajā mācību gadā centriņš ir sniedzis konsultācijas 200 bērniem un viņu vecākiem. Semināri vecākiem par valodas un mācīšanās traucējumu novēršanas iespējām ir šajā iestādē populāri un vecāki tos labprāt apmeklē, lai saprastu, kā labāk palīdzēt savam bērnam. Arī 23. martā notiks kārtējais seminārs bērnu vecākiem. Lai arī citu izglītības iestāžu pedagogi varētu veiksmīgāk palīdzēt bērniem ar valodas attīstības traucējumiem, PII ” Bitītē’’- AC  ir notikuši tālākizglītības kursi pedagogiem par agrīnās attīstības traucējumu diagnostiku bērna 2. un 3. dzīves gadā,  par rotaļām bērnu valodas un domāšanas attīstīšanai, par muzikālo rotaļu izmantošanu skaņu izrunas veicināšanai, par  interaktīvās logopēdiskās spēles CheeksUp izmantošanu un citi. Kursos un semināros apmācīti vairāk kā140 citu izglītības iestāžu pedagogi. Mācīties no PII ”Bitīte’’- AC pedagogiem ir braukuši pedagogi no Kretingas, Mārupes, Skultes, Rīgas un Skrundas novadiem, bet pēc pāris dienām 8. martā pie mums pieredzes apmaiņā ieradīsies Rundāles novada pedagogi, jo arī viņi vēlas atvērt Attīstības centru pirmsskolas iestādē. Pagaidām Kuldīgas PII ”Bitīte’’- AC ir vienīgā pirmsskolas iestāde Latvijā, kura ieguvusi Attīstības centra statusu.

Lasīt vairāk...

6.februārī Kuldīgas PII ”Bitīte’’- attīstības centrā notika inovatīvs seminārs logopēdiem un pirmsskolas skolotājiem ‘’ Logopēdiskās spēles CheeksUP izmantošana artikulācijas vingrinājumiem ’’.

Semināru vadīja audiologopēde Ilze Zaharāne, kura radījusi šo trīs dimensiju spēli sejas un mēles kustību kontrolei. Vizuālā atbildes reakcija ekrānā motivē iesaistīties un veikt precīzas artikulācijas aparāta kustības. Šī spēle ir ikdienas palīgs logopēdiem un skolotājiem skaņu uzstādīšanai, automatizēšanai, kā arī lielisks palīgs darbā ar bērniem, kuriem ir autiskā spektra iezīmes, uzmanības traucējumi. Ar CheeksUp bērni ir motivētāki un drošāki. Atbildes reakcijas palīdz apzināties un labāk kontrolēt artikulācijas aparāta kustības. Ar  spēles palīdzību bērni ātrāk apgūst pareizu izrunu, bērniem uzlabojas pašvērtējums, viņi būs drošāki ikdienas komunikācijā un mācībās. Spēles elementus var izmantot arī kā atbalstu atmiņas un fonemātisko iemaņu attīstīšanai.

Lasīt vairāk...

Ēnas Kuldīgas PII ’’Bitīte’’- attīstības centrā

15.februārī Kuldīgas PII ’’Bitīte’’- AC ieradās 25 ēnotāji no dažādām Kuldīgas izglītības iestādēm – no Kuldīgas Centra vidusskolas, Kuldīgas Alternatīvās sākumskolas, Kuldīgas 2. vidusskolas, Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskolas. Skolēni ēnoja logopēdus, skolotājus un virtuves pavārus. Meitenes izrādīja interesi par pirmsskolas skolotāju darbu, bet zēni par logopēda un pavāra profesijām.

Lasīt vairāk...