Kuldīgas PII ‘’ Bitīte’’ – AC pārskats par 2016. gada veiktajām darbībām un to rezultātu analīze

Pārskata periodā Kuldīgas PII ”Bitīte’’- AC ir sniegusi  metodisku  un pedagoģisku palīdzību 102 pedagogiem no citām izglītības iestādēm jautājumos par atbalsta pasākumu piemērošanu, individuālo izglītības programmu apguves plāna izveidošanu izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, par metodēm un paņēmieniem darbā ar šiem izglītojamiem. Esam konsultējuši pedagogus no Mārupes, Skrundas, Cēsu, Valmieras, Rīgas novadiem, pedagogus no Lietuvas Kretigas PII ”Vaveraite’’.

Esam organizējuši un vadījuši licencētus tālākizglītības kursus ‘’Pedagoģiskā darba veidi bērniem ar speciālām vajadzībām pirmsskolas izglītības iestādē (A 6 stundas,  08.12.2016.), ‘’Sadarbības un sociālo prasmju attīstīšana bērniem ar attīstības traucējumiem’’ (A8 stundas,14.09.2016.), ‘’Agrīnā attīstības diagnostika bērna otrajā un trešajā dzīves gadā’’ (A 6 stundas, 30.09.2016.), un seminārus pirmsskolas pedagogiem ‘’Atveseļošanās pasākumi bērniem ar somatiskām saslimšanām’’ (10.03.2016.), ‘’Mācīšanās traucējumi un to novēršanas iespējas (15.10.2016.), ‘’Spēles un citi materiāli bērnu valodas un domāšanas attīstīšanai’’ (17.05.2016.). Šie semināri vienmēr bijuši labi apmeklēti un esam saņēmuši labas atsauksmes no citu iestāžu pedagogiem. Mūsu logopēdi un speciālie skolotāji vadījuši seminārus bērnu vecākiem ‘’ Korekcijas darbs ar bērniem, kuriem ir valodas attīstības traucējumi’’(20.10.2016. un  31.03.2016.). Šie semināri ir palīdzējuši vecākiem sadarboties ar saviem bērniem arī mājās un labāk izprast viņus.

Attīstības centrā esam veikuši agrīnu speciālo vajadzību diagnostiku pirmsskolas vecuma bērniem neatkarīgi no dzīves vietas. To veic mūsu iestādes logopēdi un speciālie skolotāji gan speciāli izveidotos divos konsultāciju kabinetos, gan veicot izbraukuma konsultācijas uz citām izglītības iestādēm pēc pieprasījuma. Diagnostikai izmanto ziņas, ko iegūst no bērna vecākiem par anamnēzi un agrīno attīstību.  Praktiski darbojoties, ar bērnu, izmantojot, rotaļu metodi, attīstošās spēles un attēlus tiek noskaidrota bērna attīstības atbilstība vecumam, tiek novērtēts artikulācijas aparāta stāvoklis. Logopēdi darbā izmanto Minhenes funkcionālās attīstības diagnostikas skalas un Noras Razgailas ”Uzdevumu krājums pirmsskolas vecuma bērnu no 2 – 7 g. zināšanu un prasmju līmeņa novērtēšana” testu. Esam veikuši diagnostiku 202 pirmsskolas vecuma bērniem. Daudzi no tiem turpina vienu reizi nedēļā nākt uz AC kabinetiem, lai veiktu valodas attīstības un skaņu izrunas korekcijas darbu. Divos konsultatīvajos kabinetos strādā divas logopēdes, bet semināru un tālākizglītības kursu vadīšanā ir iesaistījušies 6 pedagogi. Desmit iestādes pedagogi ir rādījuši meistarklases atklātās nodarbības citu iestāžu pedagogiem. Nākamajā gadā plānojam veikt izbraukuma seminārus uz citām iestādēm.

Mums ir izveidojusies laba sadarbība ar RPIVA un Liepājas Universitāti – mēs vadām pedagoģisko praksi šo augstskolu studentiem. Laba sadarbība ar LU mūžizglītības nodaļu. Pasniedzēja G.Tomele vadīja profesionālās pilnveides semināru par agrīno attīstības traucējumu diagnostiku.

Logopēde Alda Lausa un Rasa Rasmane ir izveidojušas un ievietojušas mūsu mājas lapā metodiskos materiālus , kurus var izmantot gan pirmsskolas pedagogi gan bērnu vecāki  ‘’Palīdzēsim bērnam attīstīt runu!’’ un ‘’Metodiskais materiāls logoritmikā’’. Speciālā skolotāja Indra Brālīte sagatavojusi mācību materiālu, lai palīdzētu bērniem veidot priekšstatu par pretējas nozīmes vārdiem un bagātinātu vārdu krājumu. Arī to var izmantot gan bērni, gan vecāki. Secinām, ka Kuldīgas PII ”Bitīte’’- AC darbība bijusi produktīva, semināri un kursi labi apmeklēti. Konsultēti 102 pirmsskolas skolotāji. Agrīnā diagnostika veikta 202 pirmsskolas vecuma bērniem. Turklāt konsultāciju kabinetos veikta arī valodas korekcija bērniem ar valodas attīstības traucējumiem. Gada beigās skaņu izruna šiem bērniem ir uzlabojusies. Secinām, ka šāda kabineta darbība ir ļoti nepieciešama. Uzdevums nākamajā gadā – iesaistīties kādā no starptautiskiem projektiem, daloties savā pieredzē.

Pārskatu sagatavoja vadītāja vietniece mācību darbā Aija Zepa.