Kuldīgas PII ”Bitīte’’ – attīstības centrs sniedz atbalstu bērnu vecākiem un pedagogiem no visas Latvijas.

2013. gada 1. septembrī Kuldīgas PII ”Bitīte’’ ieguva attīstības centra ( turpmāk AC) statusu un  regulāri sniedz konsultatīvu un metodisku atbalstu pirmsskolas vecuma bērniem ar speciālām vajadzībām, viņu vecākiem un pedagogiem, kā arī nodrošina agrīno diagnostiku un attīstības korekciju. Visiem pirmsskolas vecuma bērniem ir iespēja  atnākt pie logopēda un speciālā skolotāja uz konsultāciju pēc iepriekšēja pieraksta. Šajā mācību gadā centriņš ir sniedzis konsultācijas 200 bērniem un viņu vecākiem. Semināri vecākiem par valodas un mācīšanās traucējumu novēršanas iespējām ir šajā iestādē populāri un vecāki tos labprāt apmeklē, lai saprastu, kā labāk palīdzēt savam bērnam. Arī 23. martā notiks kārtējais seminārs bērnu vecākiem. Lai arī citu izglītības iestāžu pedagogi varētu veiksmīgāk palīdzēt bērniem ar valodas attīstības traucējumiem, PII ” Bitītē’’- AC  ir notikuši tālākizglītības kursi pedagogiem par agrīnās attīstības traucējumu diagnostiku bērna 2. un 3. dzīves gadā,  par rotaļām bērnu valodas un domāšanas attīstīšanai, par muzikālo rotaļu izmantošanu skaņu izrunas veicināšanai, par  interaktīvās logopēdiskās spēles CheeksUp izmantošanu un citi. Kursos un semināros apmācīti vairāk kā140 citu izglītības iestāžu pedagogi. Mācīties no PII ”Bitīte’’- AC pedagogiem ir braukuši pedagogi no Kretingas, Mārupes, Skultes, Rīgas un Skrundas novadiem, bet pēc pāris dienām 8. martā pie mums pieredzes apmaiņā ieradīsies Rundāles novada pedagogi, jo arī viņi vēlas atvērt Attīstības centru pirmsskolas iestādē. Pagaidām Kuldīgas PII ”Bitīte’’- AC ir vienīgā pirmsskolas iestāde Latvijā, kura ieguvusi Attīstības centra statusu.